Θεματολογία

 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό, αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • Διδακτική εφαρμογή Εκπαιδευτικών σεναρίων με αξιοποίηση των ΤΠΕ [αφορά σε εκπαιδευτικά σενάρια που έχουν υλοποιηθεί].
 • Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών.
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση.
 • Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ
 • Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ.
 • Διαδραστικοί πίνακες.
 • Η πλατφόρμα του «Ψηφιακού σχολείου».
 • Εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου.
 • Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων.
 • Θέματα ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.
 • Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, εφαρμογές Web 2.0