Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού: Καραβασίλης Γεώργιος
Σχολική Μονάδα:
2ο ΕΠΑ.Λ. Σταυρούπολης

Στοιχεία συμμετεχόντων μαθητών/τριών
Β;  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: 2 κορίτσια, 8 αγόρια, σύνολο: 10.

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης: Σχολικό Έτος 2014-15.

Περιγραφή του έργου

Το πρόγραμμα Hydrobots είναι ένα διεθνές project το οποίο ξεκίνησε στο MIT Sea Grant (MITSG) το 2003, με στόχο να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τις επιστήμες, τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. Ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο του 2012, το Ίδρυμα Ευγενίδου στο ξεκίνημα κάθε σχολικής χρονιάς καλεί δημόσια γυμνάσια και λύκεια από όλη την Ελλάδα να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Τα σχολεία που επιλέγονται λαμβάνουν, χωρίς κόστος, το πακέτο με όλα τα υλικά και τις οδηγίες και συμμετέχουν στις δραστηριότητες που διοργανώνει το Ίδρυμα Ευγενίδου κατά την διάρκεια της εκάστοτε σχολικής χρονιάς. Κατά το σχολικό έτος 2014-15 διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ευγενίδου ο 2ος Διαγωνισμός Hydrobots ο οποίος περιελάμβανε τρεις (3) κατηγορίες δράσεων.

Έχοντας λάβει και κατασκευάσει το παραπάνω σχολικό έτος ένα Hydrobot, αποφασίσαμε, σε συνεννόηση με τους μαθητές μας, να διαγωνιστούμε στην κατηγορία “Υπολογίζοντας βασικά μεγέθη του Hydrobot”.

Κύριοι στόχοι της συμμετοχής μας ήταν:

  • να καλλιεργήσουμε τη δημιουργική σκέψη των μαθητών καθώς χρησιμοποιούσαν τη φαντασία τους παρουσιάζοντας πρωτότυπες ιδέες.
  • να αναπτύξουμε την ερευνητική διάθεση των μαθητών μας.
  • να αντιληφθούν οι μαθητές μας τις συνδέσεις μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων (διαθεματικότητα) και
  • να εφαρμόσουν γνώσεις πολλών επιστημονικών κλάδων για την επίλυση προβλημάτων.

Για να πετύχουμε τους στόχους μας διαμορφώσαμε ένα περιβάλλον διερευνητικής μάθησης, όπου οι μαθητές μας καλούνταν να ανακαλύψουν και να υλοποιήσουν κάθε στάδιο του έργου. Οι μαθητές μας ενεπλάκησαν στη διαδικασία του διαγωνισμού προτείνοντας, φυσικά μεγέθη του hydrobot που θα μπορούσαν να μετρηθούν και μεθόδους μέτρησης αυτών των φυσικών μεγεθών. Για την υλοποίηση των μετρήσεων προτιμήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος γιατί σε συνδυασμό με τη διαθεματική προσέγγιση και την ερευνητική μάθηση, προσφέρει στη διδακτική διαδικασία και ενισχύει την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών.

Αξιολόγηση

Οι στόχοι, όπως τέθηκαν καταρχήν θεωρητικά κατά το σχεδιασμό της δράσης μας, προοδευτικά και στην πράξη, μέσα από τη δυναμική αλληλεπίδραση των μαθητών, εμπλουτίστηκαν, καθώς η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός μεταξύ μας, και σε κάθε μας βήμα, ήταν διαρκής.

Μέσα από όλη τη διαδικασία οι μαθητές μας ανέπτυξαν δεξιότητες όπως η ομαδικότητα, η συνεργασία και η αναζήτηση/χρήση πληροφοριών.

Επιπλέον, αντιλήφθηκαν ότι οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, η Τεχνολογία, η Μηχανολογία, η Ηλεκτρολογία, η Ηλεκτρονική και η Πληροφορική συνδέονται μεταξύ τους. Στην αντίληψη αυτή τους οδήγησε η εφαρμογή γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων από τους παραπάνω τομείς.

Δυστυχώς, η συμμετοχή όλων των μαθητών δεν ήτανε ισομερής και συνεχής. Αλλά ακόμη και οι λιγότερο συμμετέχοντες ανέπτυξαν κριτική σκέψη και θετική στάση απέναντι στο Σχολείο.

Βιβλιογραφία, Πηγές, Παραπομπές

  • Cooper, J., & Mueck, R. (1990). Student involvement in learning: Cooperative learning and college instruction. Journal on Excellence in College Teaching, 7(1), 68-76.
  • Heller, P., Keith, R., & Anderson, S. (1992). Teaching problem solving through cooperative grouping. Part 1: Group versus individual problem solving. American Journal of Physics, 60, 627-636.
  • Θεοφιλίδης, Χ. (1997). Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.