Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού/ων: Νίκη Σισσαμπέρη (ΠΕ70), Αγγελική Καραγεωργοπούλου (ΠΕ19)
Σχολική Μονάδα:
Δημοτικό Σχολείο Σ. Ρίου- Αχαΐας

Στοιχεία συμμετεχόντων μαθητών/τριών
Τάξη/τμήμα, αριθμός, φύλο, σύνολο: E1, 11 Κορίτσια, 14 Αγόρια, Σύνολο: 25

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης: 2 διδακτικές ώρες

Περιγραφή του έργου

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2015-16 αποφασίσαμε να διαμορφώσουμε ποικίλες περιστάσεις αυθεντικής και ενεργού μάθησης για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τάξης μας.

Για το λόγο αυτό η ιδέα να παρουσιάσουμε την δουλειά μας στο 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας ήταν μία πρόκληση και ένα βήμα παρουσίασης και κοινοποίησης μιας «καλής πρακτικής διδακτικής αξιοποίησης εκπαιδευτικής ρομποτικής σε εκπαιδευτικό περιβάλλον».

Η δραστηριότητα που παρουσιάζουμε διεξήχθη εντός του σχολικού χώρου στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος ως μια διαθεματική εργασία του μαθήματος της φυσικής και των ΤΠΕ.

Οι μαθητές/ριες ασχολήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και με άλλη δράση εκπαιδευτικής ρομποτικής με τίτλο «Διαστημικός ανακυκλωτής» η οποία εμπλέκει τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Scratch και του εκπαιδευτικού πακέτου Lego WEDO. Η δραστηριότητα αυτή πρόκειται να παρουσιαστεί στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ο οποίος   στοχεύει μεταξύ άλλων στην διάδοση της εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics).

Για την κατασκευή  του ρομποτικού βραχίονα επιλέξαμε να μην χρησιμοποιήσουμε κάποιο λογισμικό ενώ φορέας χρηματοδότησης είναι το IEEE Educational Activities Board που μας προμήθευσε τα υλικά για την κατασκευή του βραχίονα.

Αφορμή της προσπάθειας αυτής υπήρξε το Μεσογειακό Workshop IEEE TISP που διεξήχθη τον Δεκέμβριο στην Αθήνα. Το ΙΕΕΕ, ο παγκόσμιος οργανισμός για την προαγωγή της τεχνολογίας, μέσω του TISP εκπαιδεύει εκπαιδευτικούς ώστε να εφαρμόσουν με τον καλύτερο τρόπο τα πλάνα μαθήματος που βρίσκονται στο tryengineering.com και είναι υλοποιήσεις της διερευνητικής μάθησης με χρήση αντικειμένων της καθημερινότητας όπως καλαμάκια, συνδετήρες κλπ.

Η κύρια ιδέα της δραστηριότητας στηρίζεται στις προτεινόμενες δράσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://tryengineering.org/lesson-plans/build-your-own-robot-arm .

Σαν δεύτερο στάδιο της υλοποίησης , αφού δηλαδή ολοκληρωθεί η κατασκευή του βραχίονα με τα απλά υλικά που έχουμε στην διάθεσή μας, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποιο εκπαιδευτικό πακέτο όπως το Wedo για την κίνηση του βραχίονα (πχ. με χρήση κινητήρα και αισθητήρα απόστασης).

Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας εφαρμόσαμε την ομαδοσυνεργατική και διερευνητική διδακτική προσέγγιση.

Δόθηκε φύλλο εργασίας στο οποίο περιγράφεται το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν. Σε γενικές γραμμές αυτό περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργίας ενός ρομποτικού βραχίονα. Οι μαθητές/ριες χωρίστηκαν σε ομάδες και τους δόθηκαν τα απαραίτητα υλικά τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στην κατασκευή τους. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας συζήτησαν, αντάλλαξαν και έλεγξαν τις ιδέες τους συνεργάστηκαν και οδηγήθηκαν σε ένα τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζοντας το έργο τους.

Στόχος της δραστηριότητας είναι να εμπλακούν τα παιδιά σε μια μαθησιακή κατάσταση προκειμένου να αξιοποιήσουν και να επεκτείνουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος.

Αξιολόγηση

Πριν και μετά από τη δραστηριότητα οι μαθητές/ριες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο. Από τις διαφορές των απαντήσεων μεταξύ των δύο ερωτηματολογίων εκτιμάται συνολικά ότι:

α) οι μαθητές/ριες αξιοποίησαν και εξέλιξαν τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος

β) κατανόησαν το ρόλο των επιστημονικών γνώσεων στις τεχνολογικές κατασκευές

Επίσης, από την παρατήρηση της εν γένει συμμετοχής τους, εκτιμάται ότι:

α) συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια της δραστηριότητας και έδειξαν ενθουσιασμό και ενδιαφέρον

β) αξιοποίησαν με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο τις γνώσεις τους στο πεδίο της φυσικής.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι η δραστηριότητα θα μπορούσε ενδεχομένως να αφήνει περισσότερα περιθώρια επιλογής υλικών για την κατασκευή, αλλά έτσι θα προέκυπτε το πρόβλημα ανεύρεσης τους. Σε μία πιο μακροχρόνια βάση μπορεί να γίνει ανάλυση από τους/ις ίδιους/ες τους/ις μαθητές/ριες της διαδικασίας και του αποτελέσματος. Κατάλληλες ερωτήσεις για προβληματισμό θα μπορούσαν να τεθούν ως εξής: «Τι πετύχαμε και πώς;», «Τι δεν πετύχαμε και γιατί;»

Βιβλιογραφία, Πηγές, Παραπομπές

http://tryengineering.org/