Απ΄ όλους τους συνέδρους ζητήθηκε η έκφραση του βαθμού ικανοποίησής τους από διάφορους τομείς της διοργάνωσης του συνεδρίου. Ανταποκρίθηκαν 158 σύνεδροι (29,5% του συνόλου των συνέδρων).

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης φαίνονται παρακάτω.

Αξιολογήστε τους παρακάτω τομείς διοργάνωσης του συνεδρίου

Επίπεδο προφορικών εισηγήσεων

 

Ποιότητα βιωματικού εργαστηρίου που παρακολούθησα (εφόσον συμμετείχατε σε εργαστήριο)

 

Ποιότητα χώρων διεξαγωγής του συνεδρίου

Εξυπηρέτηση στη γραμματεία

 

Εξυπηρέτηση από το προσωπικό της οργανωτικής επιτροπής (π.χ. πληροφορίες)

 

Ποιότητα τεχνικού προσωπικού (προθυμία, επίλυση προβλημάτων)

 

Ποιότητα – επάρκεια – εξυπηρέτηση catering

 

Ποιότητα τεχνικού προσωπικού (προθυμία, επίλυση προβλημάτων)

 

Ποιότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης

 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως αποκομίσατε οφέλη που θα σας βοηθήσουν στην επαγγελματική σας ανάπτυξη;

 

%

Γενικός Βαθμός Ικανοποίησης